Censorkorpset for kemi – 2020

 

www.kemicensor.dk

 

  

 

1. Formandskabet 2020

 

 Formand

 

Ole Hammerich
Kemisk Institut, Københavns Universitet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø
Telefon: 28 75 18 01
E-mail:
o.hammerich@chem.ku.dk

 

Næstformand

 

Kim Daasbjerg
Aarhus Universitet

 

Medlem

 

Vibeke Axelsen
Egå Gymnasium

 

Medlem

 

Christian Schack Pedersen
Dong Energy A/S

 

Sekretær

 

Tine Funch

 

Kemisk Institut, Københavns Universitet

 

Universitetsparken 5, 2100 København Ø

 

Telefon: 35 32 01 20

 

E-mail: tine@chem.ku.dk

 

 

 

2. Censorkorpsets sammensætning

 

Ved udgangen af 2020 omfattede censorkorpset 222 medlemmer, en forøgelse på 17 i forhold til 2019.

 

I 2020 blev 9 censorer ad hoc-beskikket. Ad hoc-beskikkelser finder i lighed med tidligere år kun sted i forbindelse med bedømmelse af bachelorprojekter og kandidatspecialer. For begge gælder det, at de i sagens natur ofte behandler meget specialiserede emner, som det selv inden for et bredt sammensat censorkorps af og til kan være svært at finde en egnet censor til. Hertil kommer, at mange bachelorprojekter også i 2020 har skullet bedømmes næsten samtidigt, og en del censorer har derfor måttet sige nej tak pga. arbejdsmængden eller manglende tid med ad hoc-beskikkelser til følge. Flere af de ad hoc-beskikkede censorer er siden blevet indsuppleret som ordinære medlemmer af censorkorpset.

 

3. Korpsets udnyttelse

 

76 af censorkorpsets medlemmer har været i brug i perioden.

 

 

 

4. Censorvurderinger

 

Censorkorpset benytter stadig en papirblanket til censorernes tilbagemeldinger til formandskabet. Blanketten udleveres i forbindelse med afholdelse af eksamen og er i øvrigt tilgængelig via hjemmesiden. Der er i 2020 ikke modtaget kommentarer fra censorerne, der har givet anledning til reaktioner fra formandskabets side. Typiske kommentarer er som før ’alt forløb tilfredsstillende’ eller ’intet at bemærke’. Vi finder det stadig hensigtsmæssigt, at censorerne, ved at få udleveret tilbagemeldingsblanketten, bliver mindet om, at formandskabet ønsker kommentarer vedrørende de afholdte eksaminer, også når alt er forløbet vel. Tilbagemeldingerne viser også, at COVID-19-situationen er håndteret meget fint på institutterne. Vi skal her udtrykke vor anerkendelse heraf.

 

 

 

5. Klager og ankesager.

 

Ingen i 2020.

 

 

 

6. Høringer.

 

Formandskabet har i 2020 deltaget i en høring vedrørende bachelor- og kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi ved AU. Kommentarerne blev modtaget med tak.

 

 

 

7. Bekendtgørelser.

 

På hjemmesiden findes henvisninger til gældende bekendtgørelser.

 

 

 

 

8. Samarbejdet med universiteterne.

 

Der er generelt god kontakt mellem censorkorpsets medlemmer og formandskabet, bl.a. via tilbagemeldingsblanketterne nævnt ovenfor, og således har heller ingen i 2020 tilkendegivet behov for afholdelse af (digitale) censormøder.

 

 

 

9. Administration og andre sager af betydning for censorkorpset.

 

Af tekniske årsager fandt Kemisk Instituts IT-afdeling det nødvendigt at lukke for adgangen til hjemmesiden, den 18. december. Dette gav anledning til mindre problemer omkring årsskiftet og ind i 2021. (Problemet er siden blevet ordnet, og hjemmesiden fungerer nu igen normalt).

 

 

 

RUC har revideret censurnormerne pr 1. marts 2020.

 

 

 

En del eksaminer er i 2020 grundet covid-19-situationen blevet afholdt digitalt. Skrivelse herom fra Uddannelses- og Forskningsministeriet blev udsendt til censorerne pr mail, den 16. april. Vi er ikke bekendt med, at omlægningen til digitale prøver har skabt problemer i forhold til censuren, jf. punkt 4 ovenfor.

 

 

 

Det årlige censorformandsskabsmøde afholdt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse blev i år afholdt digitalt via zoom. Emnerne var specielt databeskyttelse og arbejdet med en ny karakterskala.